Które prace muszą wykonywać co najmniej 2 osoby jednocześnie?

Pracujemy jako alpinisty przemyslowy. Czy ekipa musi liczyć co najmniej 2 osoby, czy też jest możliwość by prace przeprowadził jeden pracownik?

Które prace muszą wykonywać co najmniej 2 osoby jednocześnie?

Przepisy bhp przewidują, że pewne rodzaje prac powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Chodzi o zapewnienie asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Przepisy bhp przewidują, że pewne rodzaje prac powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Chodzi o zapewnienie asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.


Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby:
 1. Prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem.
 2. Prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub pary trujące, żrące albo duszące, przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.
 3. Prace związane z:
  • montażem i demontażem studzienek, stacji pomp wodnych przy głębokościach większych od 2 m,
  • odmulaniem i pogłębianiem cieków i zbiorników wodnych,
  • budową i pogłębianiem studni kopanych przy głębokościach większych od 2 m.
 4. Prace w pomieszczeniach sekcyjnych zakładów utylizacji.
 5. Prace na czynnych gazociągach i przemysłowych instalacjach gazowych.
 6. Prace przy obsłudze autoklawów przemysłowych.
 7. Prace na stanowiskach organizowanych w magazynach substancji trujących i żrących.
 8. Prace przy usuwaniu skażeń chemicznych.
 9. Prace związane z transportowaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych.
 10. Prace przy usuwaniu skutków wypadków i awarii radiacyjnych.
 11. Prace związane z transportem i przeładunkiem materiałów promieniotwórczych, wymagające nadzoru dozymetrycznego.
 12. Prace w sterowniach i przy kanałach reaktorów jądrowych oraz w sterowniach i bunkrach akceleratorów.
 13. Prace związane z obsługą studzienek i zbiorników ścieków radioaktywnych.
 14. Prace badawcze z użyciem urządzeń plazmowych do syntezy termojądrowej.
 15. Prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic, żurawi wieżowych i samojezdnych, układnic magazynowych i schodów ruchomych.
 16. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.
 17. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek).
 18. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem.
 19. Prace przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem.
 20. Prace przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się z liniami znajdującymi się pod napięciem.
 21. Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów w zakładach energetycznych oraz innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych, z wyłączeniem prac stale wykonywanych przez wyznaczonych pracowników w ustalonych miejscach pracy (laboratoria, stacje prób).
 22. Prace przy budowie i eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych:
  • w terenie trudno dostępnym lub zalesionym, wymagającym ścinania drzew,
  • przy wymianie słupów i przewodów na słupach.
 23. Prace przy budowie i eksploatacji napowietrznych linii telekomunikacyjnych wykonywanych:
  • na skrzyżowaniach z liniami energetycznymi, kolejowymi oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych (dróg, rzek, mostów, wiaduktów) i gazociągów,
  • w terenie trudno dostępnym lub zalesionym, wymagającym ścinania drzew,
  • przy wymianie słupów i przewodów na słupach.
 24. Prace przy eksploatacji linii kablowych ze zdalnym zasilaniem oraz przy urządzeniach zdalnego zasilania.
 25. Prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołkach monterskich.
 26. Prace na obiektach radiokomunikacyjnych w terenie górskim trudno dostępnym.
 27. Prace konserwacyjne przy nadajnikach radiowych i telewizyjnych oraz prace wykonywane na polach antenowych.
 28. Prace w telekomunikacji przy nie obsługiwanych stacjach wzmacniakowych i komorach kablowych.
 29. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
 30. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m.
 31. Prace ziemne wykonywane metodą bezodkrywkową.
 32. Prace geodezyjno-melioracyjne na terenach bagiennych.
 33. Prace w kesonach i prace nurków.
 34. Prace malarzy, konserwatorów okrętowych, wykonywane poza burtą statku lub z zewnętrznego rusztowania wiszącego oraz prace na masztach.
 35. Prace na statkach w: zbiornikach wodnych, paliwowych, balastowych, kolektorach, przelotniach, zasobnikach powietrza silników spalinowych, zenzach, koferdamach, tunelach przystępkowych, karterach silników i komorach łańcuchowych.
 36. Prace związane z otwieraniem i zamykaniem luków ładowni na statkach.
 37. Prace na otwartych pokładach statków w warunkach sztormowych oraz na stanowiskach manewrowych, cumowniczych na dziobie i rufie.
 38. Prace na statkach przy przeładunkach i manipulacjach materiałów niebezpiecznych.
 39. Prace na statkach wykonywane na wysokości powyżej 5 m na nie umocowanych w sposób stały drabinkach.
 40. Prace kontrolerów fitosanitarnych na statku lub barce.
 41. Prace przy oznakowywaniu i remoncie dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu.
 42. Prace maszynistów kolejowych zatrudnionych na:
  • lokomotywach elektrycznych nie wyposażonych w dwa aktywne systemy zabezpieczeń, tj. czuwak aktywny i system samoczynnego hamowania pociągu,
  • pojazdach trakcyjnych, poruszających się z szybkością powyżej 130 km/h,
  • lokomotywach prowadzących pociągi w ruchu towarowym po liniach, na których miarodajne pochylenie na obsługiwanym odcinku jest większe niż 15 promili na długości 1000 m.
 43. Prace operatorów sprężarek chłodniczych, prace przy napełnianiu instalacji amoniakiem oraz prace wykonywane w komorach chłodniczych, gdy drzwi do tych komór otwierane są tylko z zewnątrz.
 44. Prace przy ogłuszaniu zwierząt w zakładach przemysłu mięsnego.
 45. Prace związane z obsługą i zabiegami weterynaryjnymi zwierząt dużych w stacjach hodowli i unasienniania.
 46. Prace związane z dokarmianiem ryb z łódki.
 47. Prace związane ze stosowaniem:
  • środków ochrony roślin podczas zabiegu fumigacji,
  • środków ochrony roślin w uprawach pod osłonami i w pomieszczeniach zamkniętych.
 48. Prace związane ze świadczeniem usług w zakresie stosowania preparatów ochrony roślin w formie płynnej, zaliczanych do pierwszej kategorii toksyczności.
 49. Prace przy pozyskiwaniu drewna w lesie.
 50. Prace związane z ratownictwem górskim.