Szachty instalacyjne

Montaż wentylacji w szachtach

Montaż wentylacji w szachtach

Szacht instalacyjny to konstrukcja, w której prowadzone są przewody elektryczne, a także instalacje sanitarne lub wentylacyjne.

Technika zamocowań z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników jest kluczowym punktem podczas montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji. Niestety dokumentacja projektowa zazwyczaj nie opisuje szczegółowo sposobu wykonania podwieszenia urządzeń oraz instalacji. Pewne informacje na ten temat można znaleźć w DTR urządzeń oraz w wybranych przepisach branżowych.


Wymagania

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa m.in., że instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania:

  • przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu
  • zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej
  • w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji.

Zasady dotyczące zawieszeń elementów ogólnie zostały określone w normie PN-EN 12236.

Ile kosztują nasze usługi?

Montaż wentylacji w szachtach w zależności od sposobu montażu, powierzchni w dostępie alpinistycznym - od 20,00 zł/mb